Regulamin porządkowy Indywidualnej Praktyki Fizjoterapeutycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych pod nazwą: "FLY" Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska.

Niniejszy regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, strukturę organizacyjną oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez "Fly" gabinet fizjoterapii kobiet i dzieci Weronika Nowakowska Klient umawiający się na wizytę akceptuje regulamin. Jest to warunek konieczny, niezbędny do skorzystania z usług gabinetu "Fly" Gabinet fizjoterapii kobiet i dzieci Weronika Nowakowska.

§1. Podstawy prawne funkcjonowania

1. „Fly” gabinet fizjoterapii kobiet i dzieci Weronika Nowakowska działa w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą przy ulicy Generała Kutrzeby 32 w Częstochowie.

2. Weronika Nowakowska jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm. ) i prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą”Fly” gabinet fizjoterapii kobiet i dzieci Weronika Nowakowska utworzonym ze środków własnych.

3. Gabinet „Fly” gabinet fizjoterapii kobiet i dzieci Weronika Nowakowska jako Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna wykonująca działalność leczniczą jest wpisana do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego pod numerem księgi rejestrowej 000000216432.

4. Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska działa na podstawie:
a. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej;
b. wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
c. niniejszego regulaminu stworzonego zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

§2. Sposób kierowania podmiotem

1. Indywidualną Praktyką Fizjoterapeutyczną kieruje właściciel– Weronika Nowakowska i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Właściciel samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Podczas nieobecności właściciela zastępuje go upoważniona przez niego osoba.

§3. Cele i zadania podmiotu

1. Podstawowym celem „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa w zakresie rehabilitacji.

2. Do podstawowych zadań „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska należy:
a. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów;
b. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowa pacjentów według obowiązujących przepisów;
c. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
d. prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej;
e. wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne;
f. inne zadania zlecone przez właściciela podmiotu.

§4. Przebieg procesu udzielania świadczeń

1. Przed przystąpieniem do pierwszej konsultacji klient podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO i wyrażeniu zgody na świadczenie usług wykonywanych w „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska.

2. Klient podpisujący zgodę deklaruje pełną zdolność fizyczną, psychiczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów.

3. Do gabinetu Klient wchodzi pojedynczo, chyba że jest to osoba niepełnoletnia lub niepełnosprawna, wtedy może wejść z opiekunem.

4. Magister fizjoterapii na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub przeprowadzonego wywiadu, badania, przedstawionej dokumentacji medycznej proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.

5. Klient ma obowiązek poinformować terapeutę o stanie swojego zdrowia w sposób wyczerpujący. Jakiekolwiek urazy powstałe na skutek zatajenia przez klienta informacji o stanie zdrowia nie mogą być podstawą roszczenia wobec terapeuty.

6. Klient ma obowiązek poinformować terapeutę o ewentualnych urazach, stanach bólowych powstałych w skutek przeprowadzonej terapii gdyż może to mieć istotny wpływ na przebieg dalszej terapii.

7. W razie zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń zdrowia w trakcie przeprowadzania terapii klient powinien natychmiast powiadomić o tym terapeutę. Jeśli wymaga tego dobro klienta, terapeuta ma prawo odmówić wykonania usługi lub znacząco zmienić zakres jej wykonywania.

8. Terapeuta ma prawo odmówić wykonania świadczenia w przypadku wystąpienia przeciwwskazań do terapii.

9. Terapeuta ma prawo wymagać od klienta przedłożenia wyników odpowiednich badań, jak również przeprowadzenia badań dodatkowych.

10. Terapeuta zastrzega sobie prawo do konsultacji na temat stanu zdrowia z lekarzem kierującym bądź innymi specjalistami, a także zażądać od lekarza specjalisty skierowania na zabiegi.

11. Korzystanie z usług innego terapeuty, nie związanego z gabinetem „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska, wyłącza odpowiedzialność i pozbawia klienta prawa do jakichkolwiek roszczeń względem wyżej wymienionego podmiotu lub terapeuty powiązanego umową z gabinetem „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska.

§5. Rejestracja Klientów

1. Rejestracja klientów odbywa się w różnych formach tj.: osobiście, telefonicznie, online, przez członków rodziny, osoby trzecie; z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.

2. Przy pierwszej rejestracji klient jest zobowiązany przedstawić dowód osobisty (dane: imię, nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania).

3. Zapis powyżej dwóch osób jednocześnie jest możliwy dopiero po opłacie z góry za dane wizyty(gotówka, karta, przelew na konto bankowe).

4. W przypadku niedostępnych terminów utworzona jest lista rezerwowa umożliwiająca zapisanie klienta w przypadku gdy zwolni się termin wizyty. Klient jest zapisywany wg kolejności zapisu na listę rezerwową.

5. Zmianę terminu wizyty lub jej odwołanie można zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem. Istnieje odstępstwo w przypadku nagłych sytuacji losowych, wtedy klient jest zobowiązany poinformować o nieobecności najszybciej jak to możliwe przed wizytą.

6. Jeśli w danej chwili nie można się dodzwonić to należy wysłać SMS z informacją.

7. Odwołanie wizyty później niż 24 godziny przed terminem wizyty lub nieobecność bez poinformowania będzie skutkowało doliczeniem 50% ceny usługi przy umówieniu się na kolejną wizytę. W takim przypadku na następną wizytę będzie można umówić się tylko osobiście i opłacie z góry. Cała kwota przepada w przypadku nie pojawienia się kolejny raz na umówionej i opłaconej wizycie.

8. Nie otrzymanie SMS-a przypominającego o wizycie nie usprawiedliwia nieobecności klienta.

9. W przypadku spóźnienia na umówiony zabieg, czas jego trwania może zostać odpowiednio skrócony.

10. Wskazane jest przybycie minimum 10 minut przed umówionym zabiegiem.

§6. Płatność za usługi

1. Płatności dokonuje się gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto (przy opłacie z góry za zabiegi).

2. Ustala się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 28 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. W przypadku niewykorzystania zabiegów w ramach bonu podarunkowego lub nieodwołania opłaconej wcześniej wizyty na 24 godziny wcześniej, pieniądze nie zostaną zwrócone.

4. Na życzenie klienta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami, zostanie wystawiony rachunek uproszczony na podstawie zebranych paragonów fiskalnych za poszczególne wizyty. W przypadku chęci otrzymania rachunku dla przedsiębiorcy, klient wcześniej zobowiązany jest podać prawidłowy NIP przedsiębiorcy.

5. Wszystkie zabiegi, które zostaną odwołane przez „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska (z powodu choroby, awarii sprzętu, itp.) powodują przedłużenie ważności opłaconych zabiegów i propozycję innego terminu przeprowadzenia zabiegów.

6. Rozpoczęcie korzystania z usług „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska jest tożsame z oświadczeniem, iż klient posiada zabezpieczone środki na pokrycie należności za usługi.

§7. Prawa i obowiązki pacjenta

1. W czasie korzystania z usług „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska klient ma prawo do:
a. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel gabinetu,
b. Świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
c. Rzetelnej informacji o stanie zdrowia, wglądu do własnej dokumentacji medycznej,
d. Pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
e. Pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów,

2. Do obowiązków klienta należą:
a. Zapoznanie się z regulaminem „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska,
b. Przestrzegania zasad higieny osobistej,
c. Przestrzegania ładu i porządku na terenie „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska,
d. Przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,
e. Nie korzystania z usług innych terapeutów bez informacji gabinetu „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska

§8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych klienta jest „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska. Dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania i udzielania świadczenia zdrowotnego. Z pełną treścią klauzuli obowiązku informacyjnego oraz przysługującymi klientowi prawami można zapoznać się w gabinecie lub na stronie internetowej www.rehabilitacja-dziecieca.pl

2. Dane osobowe podane przez klienta objęte są tajemnicą. Dane służą do zebrania informacji koniecznych do podjęcia świadczenia zdrowotnego.

3. Dokumentacja medyczna jest indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska.

4. Dokumentacja może być udostępniona:
a. Klientowi,
b. Przedstawicielowi ustawowemu,
c. Osobie wskazanej przez klienta po okazaniu pełnomocnictwa w formie pisemnej,
d. Podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa.

5. Dokumentowanie przebiegu terapii w formie filmu lub zdjęć jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez klienta lub osobę do tego uprawnioną.

§9. Przepisy końcowe

1. Klient lub jego prawny opiekun zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących sposobu prowadzenia terapii lub współpracy z pracownikiem gabinetu.

2. Do gabinetu nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.

3.”Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska nie ponosi odpowiedzialności za osoby i ich niewłaściwe zachowanie mogące stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie gabinetu.

4.”Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w gabinecie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości klientów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek klienta, w siedzibie „Fly” Gabinet fizjoterapii Kobiet i Dzieci Weronika Nowakowska a także na stronie internetowej www.rehabilitacja-dziecieca.pl

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku.